x

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

500 57 57 57   info@siglo.pl

Składaj zamówienia online bez zakładania konta!

poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00

Regulamin do 24.12.2014 r.

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.siglo.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SIGLO.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia+ i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.siglo.pl prowadzony jest przez DIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław, NIP: 8943025377, REGON: 02155086200000; KRS: 0000389276, adres e-mail: info@siglo.pl, tel.500575757.
2. Sklep Internetowy www.siglo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.siglo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego www.siglo.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Sklep internetowy www.siglo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
7. Sklep Internetowy oferuje Produkty nowe oraz powystawowe (zgodnie z opisem w zakładce danego Produktu), wolne od wad prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Produkty posiadają gwarancję Producenta. Warunki udzielonej gwarancji w tym między innymi okres na jaki gwarancja została udzielona oraz miejsce jej realizacji określone są w karcie gwarancyjnej Produktu.
9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.siglo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.siglo.pl użyte są w celach informacyjnych.
10. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
11. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu w szczególności zdjęć, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
12. Sklep informuje, iż jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient kupując telewizor bez tunera DVB-T MPEG4 akceptuje, że odbiornik nie będzie odbierał Cyfrowej Telewizji Naziemnej.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.siglo.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.siglo.pl.
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCADIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław, NIP: 8943025377, REGON: 02155086200000; KRS: 0000389276, adres e-mail: info@siglo.pl, tel. 500575757
8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
14. REZERWACJA- dokonywana przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w siedzibie Sklepu- tj. przy ul. Trójkątnej 1, 54-114 Wrocław (odbiór oraz płatność w siedzibie Sklepu).
15. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat dostarczany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu, oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe statusy: w realizacji, przekazano do wysyłki, czeka na wpłatę, nowe zamówienie, raty, zrealizowano.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) dokonywanie rezerwacji Produktu,
c) korzystanie z Usługi Newsletter,
d) korzystanie z kalkulatora ratalnego.
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. W celu złożenia Zamówienia, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko. Adres, NIP ( w przypadku przedsiębiorcy), telefon, e-mail.
4. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Odpłatność:
a) Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. Komputer z dostępem do Internetu.
b. Dostęp do poczty elektronicznej.
c. Przeglądarka internetowa.
d. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
e. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia/Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia/Rezerwacji, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
6. Zamówienia/Rezerwacje można składać poprzez:
a) witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.siglo.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00.
b) Wiadomość e-mail na adres info@siglo.pl (Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00.)
c) Telefonicznie pod numerem 500 57 57 57 lub 500 57 57 67 (Sklep pracuje od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00)
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia/Rezerwacji udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
b.l. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b.ll. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
b.lll. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
b.lV. link do niniejszego Regulaminu,
wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
wzór formularza odstąpienia od umowy
c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku Rezerwacji Produktu (tj. gdy zarówno odbiór jak i płatność dokonywane są osobiście w siedzibie Sklepu) wiadomość o której mowa w pkt.7 stanowi potwierdzenie Rezerwacji Produktu w Sklepie. W przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanego Produktu zostaje zawarta w siedzibie Sklepu. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania- Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. W celu otrzymania faktury VAT należy podać potrzebne do jej wystawienia dane w trakcie składania zamówienia oraz zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT w procesie składania zamówienia.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem;
b) Płatność przelewem tradycyjnym Rachunek bankowy: Millenium Bank 61 1160 2202 0000 0002 3659 0854 (DIO Sp. z o.o., ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław, NIP: 8943025377; W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.)
c) Płatność za pośrednictwem serwisów płatności, PayU.pl, Dotpay.pl (Przy tym sposobie płatności doliczana jest prowizja DotPay w wysokości 3%.);
d) Płatność ratalna (poprzez zawarcie umowy kredytowej z Santander Consumer Bank);
e) Płatność przy odbiorze osobistym;
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich: Siódemka lub UPS.
3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu, wynosi 1 Dzień Roboczy;
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@siglo.pl lub pisemnie na adres: DIO Sp. z o.o., ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław; Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
c) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
3. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej Produktu.
4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży: paragon lub faktura VAT oraz Karta Gwarancyjna. Zwrot naprawionego Produktu następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub poczty elektronicznej na adres: info@siglo.pl.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: DIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.
e) W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
g) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad;
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@siglo.pl;
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: DIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław.
3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży (zgodnie z ptk. X.1.)ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie;

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem XI. 5.)
5. Rozstrzyganie sporów:
I. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
II. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.siglo.pl jest DIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław, NIP: 8943025377, REGON: 02155086200000; KRS: 0000389276; adres poczty elektronicznej: info@siglo.pl, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkownika w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (w tym Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Sklep Internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet, służących uzyskaniu od Klientów opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klientów w Sklepie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie www.Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.
3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2 niniejszego rozdziału.
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Numer NIP,
e) Adres e-mail.
5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@siglo.pl.

V. PLIKI “COOKIES”
1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Formy płatności

Przy zakupach na stronie można płacić:
przelewem oraz “za pobraniem”.


Dostawa

Przesyłki kurierskie już od 15 zł.
Paczkomaty InPost 15 zł.
Czas dostarczenia przesyłki to średnio 24 godziny.

Kontakt

500 57 57 57
500 57 57 67

*pn.-pt. 9:00-16:00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez © 2018.

N iespodzianka

podaj mi swój adres e-mail,
a otrzymasz

10

na pierwsze zakupy
w naszym sklepie!*

Rabat za zapis do
Newslettera

Otrzymaj 10 zł na pierwsze zakupy, a także szereg korzyści dostępnych tylko dla subskrybentów.


„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez sklep Siglo.pl sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP: 8992759553, w celu wysłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Więcej...

*rabat ważny przy zakupach na minimalną kwotę 200 zł.