Ogólne warunki gwarancji

Warunki Gwarancji

Obowiązują od 14.02.2022r.

Poniższe warunki gwarancji dotyczą jedynie produktów, które nie posiadają gwarancji udzielanej przez producenta. Sprawdź zakładkę “Gwarancja” w wybranym produkcie, żeby zobaczyć jaką gwarancję posiada.

§ 1 GWARANCJA Siglo.pl- OKRES i ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

1. Gwarantem jakości produktów jest “BUSINESS PROCESS INSTITUTE” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 WARSZAWA, KRS: 0000037924, NIP 5213167962, REGON 017383479 , prowadząca sklep internetowy pod nazwą handlową Siglo.pl, dostępny w domenie siglo.pl, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym info@siglo.pl oraz numerem telefonu 500 575757.

Adres serwisu: BPI Trójkątna 1, 54-114 Wrocław

2. Gwarancja jakości Siglo.pl udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
3. Gwarancja jakości udzielana przez Siglo.pl obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Okres gwarancji dla konkretnego produktu podany jest w karcie produktu w rubryce GWARANCJA.

§ 2 TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI.

1. W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na naszej stronie: zgłoszenie wady http://siglo.pl/rma.html .
2. Sprzęt po wypełnieniu formularza należy wysłać do serwisu Siglo.pl mieszczącego się we Wrocławiu tj. BPI. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław.
3. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu usterki, a samo dostarczenie towaru powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady produktu. Przekroczenie ww. terminu może spowodować utratę gwarancji.
4. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.
5. Przesłany produkt powinien zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym produktem (komplet akcesoriów).
6. W przypadku gdy reklamowany produkt zabezpieczony jest hasłem, Klient zobowiązany jest do udostępnienia hasła do celów serwisowych.
7. Reklamowany produkt należy uwolnić z wszelkich blokad oraz kont przypisanych do urządzenia (np. konto Google, konto Xiaomi)

§ 3 SPOSÓB I TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Reklamacje z tytułu gwarancji będą rozpatrywane poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy wolny od wad, reklamacja rozpatrzona zostanie poprzez zwrot ceny zakupionego produktu. Wybór rozliczenia reklamacji z tytułu gwarancji zależy tylko i wyłącznie od Gwaranta.
2. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego Siglo.pl przyjmuje dzień otrzymania przesyłki przez magazyn serwisowy mieszczący się na ul. Trójkątnej 1 we Wrocławiu. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Siglo.pl wynosi do 45 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru.
3. Błędny adres nadania może skutkować wydłużonym czasem rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku przyjęcia produktu warunkowo, czas naprawy może zostać wydłużony do 60 dni roboczych.
5. Termin 45 lub 60 dni dotyczy rozpatrzenia gwarancji. Naprawa może przekroczyć ten czas w momencie, kiedy do naprawy niezbędnym jest sprowadzenie trudno dostępnych części.

§ 4 UTRATA GWARANCJI

1. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy:
a. serwis stwierdzi ingerencję w sprzęt przez osoby nieuprawnione (naruszone plomby itp.);
b. uszkodzenie produktu powstało w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych;
c. uszkodzenie towaru powstało wskutek zdarzeń losowych (powódź, pożar itp.);
d. serwis stwierdzi uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne;
e. usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

2. Gwarancji nie podlegają towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność.

§ 5 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Siglo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do Serwisu Siglo.pl. Klient jest zobowiązany przed przekazaniem reklamowanego produktu do naprawy, zabezpieczyć wszelkie dane, zdjęcia itp.
2. Gwarancja na dołączone do produktów akcesoria (np. ładowarki, zasilacze, słuchawki) wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
3. Klient po otrzymaniu naprawionego towaru po procesie reklamacyjnym ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego produktu w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania towaru.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, która nie znajdzie potwierdzenia, Siglo.pl zastrzega sobie możliwość obciążenia reklamującego kosztami ekspertyzy oraz transportu produktu.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Sklep Siglo.pl nie odpowiada za straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Formy płatności

Przy zakupach na stronie można płacić:
przelewem oraz “za pobraniem”.


Dostawa

Przesyłki kurierskie już od 15 zł.
Paczkomaty InPost 15 zł.
Czas dostarczenia przesyłki to średnio 24 godziny.

Kontakt

500 57 57 57
mail: info@siglo.pl

*pn.-pt. 9:00-16:00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez © 2024.

archiwum